COVID-19 Terms and Phrases

English

Term
Definition
Asymptomatic:
A person who does not report or appear to have any symptoms or signs of illness.
Community health worker:
A frontline public health worker who is a trusted member of a community or who has a thorough understanding of the community being served.
Confirmed COVID-19 Case:
Report of a person with COVID-19 and meeting confirmatory laboratory evidence.
Exposure:
Having come into contact with a cause of, or possessing a characteristic that is a determinant of, a particular health problem.
First-Responder:
Law enforcement, fire services, emergency medical services, and emergency management officials.
Page 1 of 3
This resource is supported by the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling $3,300,000 with 100 percent funded by CDC/HHS. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by CDC/HHS, or the U.S. Government.
 
COVID-19 Glossary of Terms and Phrases
COVID-19 용어집
Asymptomatic: A person who does not report or appear to have any symptoms or signs of illness.
무증상자: 감염되었으나 질병의 어떤 증상이나 징후가 나타나지 않고, 이를 보고하지 않은 사람
Community health worker: A frontline public health worker who is a trusted member of a community or who has a thorough understanding of the community being served.
지역사회 보건 종사자: 신뢰할 수 있는 지역사회 구성원이거나 서비스가 제공되는 지역사회를 잘 이해하는 일선의 공중 보건 종사자
Confirmed COVID-19 Case: Report of a person with COVID-19 and meeting confirmatory laboratory evidence.
COVID-19 확진 사례: 확정적인 실험실 증거를 충족하는 COVID-19 증상이 있는 사람에 대한 보고 건
Exposure: Having come into contact with a cause of, or possessing a characteristic that is a determinant of, a particular health problem.
노출: 감염될 수 있는 환경이나 원인에 접촉하거나, 특정 건강 문제의 결정 요인 또는 특정 건강 문제를 결정하는 특성을 보유한 원인과 접촉한 경우
First-Responder: Law enforcement, fire services, emergency medical services, and emergency management officials.
현장 응급 처치 요원: 법 집행, 소방 서비스, 응급 서비스 및 응급 관리 공무원을 칭함
Page 1 of 3
 
COVID-19 Glossary of Terms and Phrases
COVID-19 শব্দ এবং বাক্যাংশের শব্দকোষ
Asymptomatic: A person who does not report or appear to have any symptoms or signs of illness.
উপসর্গবিহীন: যে ব্যক্তির অসুস্থ্যতার কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ থাকে না বা দেখা যায় না।
Community health worker: A frontline public health worker who is a trusted member of a community or who has a thorough understanding of the community being served.
কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী: একজন সম্মুখসারীর জনস্বাস্থ্য কর্মী যিনি কমিউনিটির একজন বিশ্বস্ত সদস্য বা যার সেই কমিউনিটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রয়েছে।
Confirmed COVID-19 Case: Report of a person with COVID-19 and meeting confirmatory laboratory evidence.
নিশ্চিত COVID-19 কেস: COVID-19 আছে এমন ব্যক্তির বিষয়ে রিপোর্ট এবং পরীক্ষাগারে নমুনার নিশ্চিত প্রমাণ আছে।
Exposure: Having come into contact with a cause of, or possessing a characteristic that is a determinant of, a particular health problem.
সংস্পর্শে আসা: কোনও বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ বা তা নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত কোনও বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আসা।
First-Responder: Law enforcement, fire services, emergency medical services, and emergency management officials.
ফার্স্ট রেসপন্ডার/ জরুরি পরিস্থিতিতে প্রথম সাড়াদানকারী: আইন প্রয়োগকারী, ফায়ার সার্ভিস/দমকল বাহিনী, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা এবং জরুরি ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তাগণ।
Page 1 of 3
 
COVID-19 Glossary of Terms and Phrases
COVID-19相关术语和短语辞汇表
Asymptomatic: A person who does not report or appear to have any symptoms or signs of illness.
无症状: 未报告或表现出任何与疾病相关症状或体征的人。
Community health worker: A frontline public health worker who is a trusted member of a community or who has a thorough understanding of the community being served.
社区卫生工作者: 作为社区中值得信赖的成员或者对所服务的社区有全面了解的前线公共卫生工作者。
Confirmed COVID-19 Case: Report of a person with COVID-19 and meeting confirmatory laboratory evidence.
COVID-19 确诊病例: 感染 COVID-19 且满足验证性实验室证据的人员报告。
Exposure: Having come into contact with a cause of, or possessing a characteristic that is a determinant of, a particular health problem.
暴露: 接触了可导致特定健康问题的病因或出现了作为特定健康问题的决定性因素的表征。
First-Responder: Law enforcement, fire services, emergency medical services, and emergency management officials.
急救人员: 执法者、消防员、紧急医疗服务和紧急管理人员。
Page 1 of 3
 

繁體中文 / Chinese (Traditional)

COVID-19 Glossary of Terms and Phrases
COVID-19 相關術語和短語辭彙表
Asymptomatic: A person who does not report or appear to have any symptoms or signs of illness.
無症狀: 未報告或表現出任何與疾病相關症狀或體徵的人。
Community health worker: A frontline public health worker who is a trusted member of a community or who has a thorough understanding of the community being served.
社區衛生工作者: 作為社區中值得信賴的成員或者對所服務的社區有全面瞭解的前線公共衛生工作者。
Confirmed COVID-19 Case: Report of a person with COVID-19 and meeting confirmatory laboratory evidence.
COVID-19 確診病例: 感染 COVID-19 且滿足驗證性實驗室證據的人員報告。
Exposure: Having come into contact with a cause of, or possessing a characteristic that is a determinant of, a particular health problem.
暴露: 接觸了可導致特定健康問題的病因或出現了作為特定健康問題的決定性因素的表徵。
First-Responder: Law enforcement, fire services, emergency medical services, and emergency management officials.
急救人員: 執法者、消防員、緊急醫療服務和緊急管理人員。
Page 1 of 3
 
 

Tiếng Việt / Vietnamese

COVID-19 Glossary of Terms and Phrases
Danh Sách Các Thuật Ngữ và Cụm Từ về COVID-19
Asymptomatic: A person who does not report or appear to have any symptoms or signs of illness.
Không Có Triệu Chứng: Một người không báo cáo hay có vẻ là có bất kỳ triệu chứng hoặc dấu hiệu nào của bệnh.
Community health worker: A frontline public health worker who is a trusted member of a community or who has a thorough understanding of the community being served.
Nhân viên y tế cộng đồng: Nhân viên y tế cộng đồng tuyến đầu, thành viên đáng tin cậy của cộng đồng hoặc người có hiểu biết sâu sắc về cộng đồng đang được phục vụ.
Confirmed COVID-19 Case: Report of a person with COVID-19 and meeting confirmatory laboratory evidence.
Ca Mắc COVID-19 Đã Được Xác Nhận: Báo cáo về một người mắc COVID-19 và có bằng chứng xác nhận qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Exposure: Having come into contact with a cause of, or possessing a characteristic that is a determinant of, a particular health problem.
Phơi nhiễm: Đã tiếp xúc với nguyên nhân hoặc sở hữu một đặc điểm là yếu tố quyết định của một vấn đề sức khỏe cụ thể.
First-Responder: Law enforcement, fire services, emergency medical services, and emergency management officials.
Nhân Viên Phản Ứng Đầu Tiên: Nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên cứu hỏa, nhân viên cấp cứu y tế và nhân viên kiểm soát trường hợp khẩn cấp.
Page 1 of 3